Välkommen hit!

Allt sedan jag började översätta och skriva om rysk litteratur har jag fått frågan varför jag började läsa ryska. På denna fråga har jag ett patentsvar: jag älskade språk, och till skillnad från ämnen som matematik, kemi, fysik och biologi absorberade jag dem lekfullt och utan särskild ansträngning.

Jag såg därför från unga år fram emot den dag då jag skulle kunna befria mig från bördan av mätbara kunskaper. Den dagen kom vid valet av gymnasielinje. På Nya Elementarläroverket i Ängby kunde man läsa ryska åtta timmar i veckan samtidigt som man slapp alla ämnen som jag saknade begåvning för.

Gymnasieundervisningen var så effektiv att den motsvarade nästan ett års studier i ryska på universitetet. Denna omständighet ledde till att jag som 20-åring blev anställd på Slaviska institutionen, där jag 1976 disputerade på avhandlingen Vladimir Majakovskij and Futurism 1917–1921.

1982 lämnade jag universitetet i samband med att mitt förordnande gick ut. Jag fortsatte dock att forska kring rysk litteratur, bl.a. tack vare bidrag från Forskningsrådet, och har gett ut flera böcker i universitetets skriftserie, Stockholm Studies in Russian literature. Samtidigt ägnade jag mycket tid åt att i dagspressen belysa den dramatiska utveckling som under decenniets andra hälft och 1990-talet ägde rum i Sovjetunionen/Ryssland..

Åren 1989–2000 redigerade jag tillsammans med Gunnar Harding tidskriften Artes, som gavs ut gemensamt av Svenska Akademien, Konstakademien och Musikaliska Akademien. Samtidigt har jag ägnat mig åt mitt författarskap. Efter Svenska vägar till S:t Petersburg som kom 1998 och fick Augustpriset i fackboksklassen har jag huvudsakligen gett ut biografier: över Axel Munthe (2003), Vladimir Majakovskij (2007; Augustpriset i fackboksklassen), Joseph Brodsky (2010) och Raoul Wallenberg (2012). År 2015 utkom min memoarbok En rysk historia och 2017 Vi och dom, en bok om ”den ryska idén” som i och med Rysslands anfallskrig mot Ukraina blivit tragiskt aktuell och trycktes om våren 2022. Min senaste bok är Immanuel Nobel & Söner: Svenska snillen i tsarernas Ryssland som utkom på svenska 2020, på ryska 2021 och på finska, engelska och azerbajdzjanska 2023. Mina böcker är översatta till ett femtontal språk.

Allt sedan arbetet på min biografi över Axel Munthe, En osalig ande (2003),har jag varit starkt engagerad i Munthes Villa San Michele på Capri, som sedan 1950-talet har fungerat som museum och hemvist för stipendiater. Jag har också skrivit ett par andra böcker om Munthe och Capri, en tillsammans med fotografen Ingalill Snitt: Drömmen om San Michele (2000). I samband med 150-årsminnet av Munthes födelse 2007 genomfördes på mitt initiativ en upprustning av villan som syftade till att i möjligaste mån återställa interiörerna till deras ursprungliga skick. Sedan 2007 är jag ordförande i Sällskapet Villa San Micheles Vänner, en stödförening vars främsta uppgift är att ”ideellt och ekonomiskt stödja verksamheten vid Villa San Michele”. 

På den här hemsidan finner du en förteckning över en del av mina böcker och artiklar (journalistiska såväl som vetenskapliga) liksom fotografier av några av de personer som jag träffat och skrivit om. De flesta artiklarna kan läsas i pdf-format.

Welcome!

On this site you will find information about some of my books (Böcker) as well as a list of articles (Artiklar) published from 1969 to this day. The articles are divided into two sections, journalism (Journalistik) and scholarly papers (Vetenskap). You can read most of them by clicking on the title.

Добро пожаловать!

На этом сайте вы найдете информацию о некоторых моих книгах и переводах (Böcker), так же как и список статей (Artiklar), напечатанных с 1969 г. по сей день. Статьи разделены на две части – газетные (Journalistik) и научные (Vetenskap). Большинство статей вы можете прочесть в формате pdf, нажав на название. 

error: Content is protected !!