Välkommen hit!

Allt sedan jag började översätta och skriva om rysk litteratur har jag fått frågan varför jag började läsa ryska. På denna fråga har jag ett patentsvar: jag älskade språk, och till skillnad från ämnen som matematik, kemi, fysik och biologi absorberade jag dem lekfullt och utan särskild ansträngning.

Jag såg därför från unga år fram emot den dag då jag skulle kunna befria mig från bördan av mätbara kunskaper. Den dagen kom vid valet av gymnasielinje. På Nya Elementarläroverket i Ängby kunde man läsa ryska åtta timmar i veckan samtidigt som man slapp alla ämnen som jag saknade begåvning för.

Gymnasieundervisningen var så effektiv att den motsvarade nästan ett års studier i ryska på universitetet. Denna omständighet ledde till att jag som 20-åring blev anställd på Slaviska institutionen, där jag 1976 disputerade på avhandlingen Vladimir Majakovskij and Futurism 1917–1921.

1982 lämnade jag universitetet i samband med att mitt förordnande gick ut. Jag fortsatte dock att forska kring rysk litteratur, bl.a. tack vare bidrag från Forskningsrådet, och har gett ut flera böcker i universitetets skriftserie. Samtidigt ägnade jag mycket tid åt att i dagspressen belysa den dramatiska utveckling som under decenniets andra hälft ägde rum i Sovjetunionen.

Under 1990-talet redigerade jag tillsammans med Gunnar Harding tidskriften Artes, som gavs ut gemensamt av Svenska Akademien, Konstakademien och Musikaliska Akademien. Detta arbete varade i tolv år och därefter har jag varit upptagen med att författa böcker, huvudsakligen biografier: över Axel Munthe, Vladimir Majakovskij, Joseph Brodsky, Raoul Wallenberg och familjen Nobel.

Allt sedan arbetet på En osalig ande, min biografi över Axel Munthe (2003), har jag varit starkt engagerad i Munthes Villa San Michele på Capri, som sedan 1950-talet har fungerat som museum och hemvist för stipendiater. I samband med 150-årsminnet av Munthes födelse 2007 genomfördes på mitt initiativ en upprustning av villan som syftade till att i möjligaste mån återställa interiörerna till deras ursprungliga skick. Sedan 2007 är jag ordförande i Sällskapet Villa San Micheles Vänner, en stödförening vars främsta uppgift är att ”ideellt och ekonomiskt stödja verksamheten vid Villa San Michele”. 

På den här hemsidan finner du en förteckning över en del av mina böcker och artiklar (journalistiska såväl som vetenskapliga) liksom fotografier av några av de personer som jag träffat och skrivit om. De flesta artiklarna kan läsas i pdf-format.

Welcome!

On this site you will find information about some of my books (Böcker) as well as a list of articles (Artiklar) published from 1969 to this day. The articles are divided into two sections, journalism (Journalistik) and scholarly papers (Vetenskap). You can read most of them by clicking on the title.

Добро пожаловать!

На этом сайте вы найдете информацию о некоторых моих книгах и переводах (Böcker), так же как и список статей (Artiklar), напечатанных с 1969 г. по сей день. Статьи разделены на две части – газетные (Journalistik) и научные (Vetenskap). Большинство статей вы можете прочесть в формате pdf, нажав на название. 

error: Content is protected !!