Välkommen hit!

Allt sedan jag började översätta och skriva om rysk litteratur har jag fått frågan varför jag började läsa ryska. På denna fråga har jag ett patentsvar: jag älskade språk, och till skillnad från ämnen som matematik, kemi, fysik och biologi absorberade jag dem lekfullt och utan särskild ansträngning.

Jag såg därför från unga år fram emot den dag då jag skulle kunna befria mig från bördan av mätbara kunskaper. Den dagen kom vid valet av gymnasielinje. På Nya Elementarläroverket i Ängby kunde man läsa ryska åtta timmar i veckan samtidigt som man slapp alla ämnen som jag saknade begåvning för.

Gymnasieundervisningen var så effektiv att den motsvarade nästan ett års studier i ryska på universitetet. Denna omständighet ledde till att jag som 20-åring blev anställd på Slaviska institutionen, där jag 1976 disputerade på avhandlingen Vladimir Majakovskij and Futurism 1917–1921.

1982 lämnade jag universitetet i samband med att mitt förordnande gick ut. Jag fortsatte dock att forska kring rysk litteratur, bl.a. tack vare bidrag från Forskningsrådet, och har gett ut flera böcker i universitetets skriftserie, Stockholm Studies in Russian literature. Samtidigt ägnade jag mycket tid åt att i dagspressen belysa den dramatiska utveckling som under decenniets andra hälft och 1990-talet ägde rum i Sovjetunionen/Ryssland..

Åren 1989–2000 redigerade jag tillsammans med Gunnar Harding tidskriften Artes, som gavs ut gemensamt av Svenska Akademien, Konstakademien och Musikaliska Akademien. Samtidigt har jag ägnat mig åt mitt författarskap. Efter Svenska vägar till S:t Petersburg som kom 1998 och fick Augustpriset i fackboksklassen har jag huvudsakligen gett ut biografier: över Axel Munthe (2003), Vladimir Majakovskij (2007; Augustpriset i fackboksklassen), Joseph Brodsky (2010) och Raoul Wallenberg (2012). År 2015 utkom min memoarbok En rysk historia och 2017 Vi och dom, en bok om ”den ryska idén” som i och med Rysslands anfallskrig mot Ukraina blivit tragiskt aktuell och trycktes om våren 2022 och har getts ut på flera språk. Min senaste bok är Immanuel Nobel & Söner: Svenska snillen i tsarernas Ryssland som utkom på svenska 2020, på ryska 2021 och på finska, engelska och azerbajdzjanska 2023. Mina böcker är översatta till ett femtontal språk.

Allt sedan arbetet på min biografi över Axel Munthe, En osalig ande (2003),har jag varit starkt engagerad i Munthes Villa San Michele på Capri, som sedan 1950-talet har fungerat som museum och hemvist för stipendiater. Jag har också skrivit ett par andra böcker om Munthe och Capri, en tillsammans med fotografen Ingalill Snitt: Drömmen om San Michele (2000). I samband med 150-årsminnet av Munthes födelse 2007 genomfördes på mitt initiativ en upprustning av villan som syftade till att i möjligaste mån återställa interiörerna till deras ursprungliga skick. Sedan 2007 är jag ordförande i Sällskapet Villa San Micheles Vänner, en stödförening vars främsta uppgift är att ”ideellt och ekonomiskt stödja verksamheten vid Villa San Michele”. 

På den här hemsidan finner du en förteckning över en del av mina böcker och artiklar (journalistiska såväl som vetenskapliga) liksom fotografier av några av de personer som jag träffat och skrivit om. De flesta artiklarna kan läsas i pdf-format.

Welcome here!

Ever since I began translating and writing about Russian literature, I have been asked why I started reading Russian. To this question I have a standard answer: I loved languages, and unlike subjects such as mathematics, chemistry, physics and biology, I absorbed them playfully and without special effort.

I therefore looked forward from a young age to the day when I could free myself from the burden of measurable knowledge. That day came when I started high school. At the New Elementary High School (Nya Elementarläroverket) in Stockholm, you could study Russian eight hours a week, while avoiding all the subjects for which I lacked talent.

The three years of Russian studies in high school were so effective that they corresponded to almost a year of studying Russian at the University of Stockholm. This circumstance led to my being employed as a 20-year-old at the Slavic Department, where in 1976 I defended the thesis Vladimir Mayakovsky and Futurism 1917–1921.

In 1982, when my appointment expired, I left the university. However, I continued to research Russian literature and published several books in the series “Stockholm Studies in Russian literature”. At the same time, I spent a lot of time highlighting in the daily press the dramatic developments taking place in the Soviet Union/Russia during perestroika and in the 1990s.

In the years 1989–2000, together with Gunnar Harding, I edited the magazine Artes, which was jointly published by the Swedish Academy, the Academy of Fine Arts and the Academy of Music. At the same time, I devoted myself to my writing. After Svenska vägar till S:t Petersburg (1998) which received the August prize in the non-fiction class, I have mainly published biographies: about Axel Munthe (2003; English edition 2008), Vladimir Mayakovsky (2007; the August prize in the non-fiction class, translated into 11 languages), Joseph Brodsky (2010) and Raoul Wallenberg (2012). In 2015, my memoir En rysk historia (A Russian History) was published, and in 2017 Vi och dom (We and Them), a long essay about “the Russian idea” which, with Russia’s war of aggression against Ukraine, has become tragically relevant and was reprinted in the spring of 2022 and has been published in several other languages. My latest book is Immanuel Nobel & Söner: Svenska snillen i tsarernas Ryssland, which was published in Swedish in 2020, in Russian in 2021 and in Finnish, English (with the title The Nobel Family) and Azerbaijani in 2023. My books have been translated into about fifteen languages.

Ever since working on my biography of Axel Munthe, En osalig ande (2003), I have been deeply involved in Munthe’s Villa San Michele on Capri, which since the 1950s has functioned as a museum and residence for scholars. I have also written a couple of other books about Munthe and Capri, one together with the photographer Ingalill Snitt: Drömmen om San Michele (2000). In connection with the 150th anniversary of Munthe’s birth in 2007, a refurbishment of the villa was carried out on my initiative, with the aim of restoring the interiors to their original condition. Since 2007, I have been chairman of the Friends of Villa San Michele Society, an association whose main task is to support the Villa San Michele financially and in other ways

On this site you will find information about some of my books (Böcker) as well as a list of articles (Artiklar) published from 1969 to this day. The articles are divided into two sections, journalism (Journalistik) and scholarly papers (Vetenskap). You can read most of them by clicking on the title.

Добро пожаловать!

На этом сайте вы найдете информацию о некоторых моих книгах и переводах (Böcker), так же как и список статей (Artiklar), напечатанных с 1969 г. по сей день. Статьи разделены на две части – газетные (Journalistik) и научные (Vetenskap). Большинство статей вы можете прочесть в формате pdf, нажав на название. 

error: Content is protected !!